Przekaż 1% podatku

badania  -  analizy  -  audyt obywatelski

O Instytucie

Instytut Aurea Libertas stanowi niezależny ośrodek, którego misją jest prowadzenie badań dotyczących zastosowań innowacyjnych technologii w społeczeństwie, promowanie wolności osobistej, przedsiębiorczości i ducha republikańskiego oraz edukacja i działania związane z kulturą. Instytut świadczy również usługi konsultingowe skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz NGO. Instytut Aurea Libertas prowadzi działalność od 2009 r., a jego siedzibą jest Kraków.

Instytut zatrudnia obecnie 3 osoby na zasadzie umów cywilno-prawnych oraz współpracuje z gronem 12 ekspertów, o specjalnościach z dziedzin takich jak: nauki polityczne, informatyka i ekonometria, administracja samorządowa, prawo administracyjne, ekonomia, socjologia. 

 
Celami Instytutu Aurea Libertas są w szczególności:
 
1. Badanie oraz popularyzacja tradycji politycznej i prawnej oraz dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej w kraju i zagranicą.
2. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz rozwiązań mających na celu ochronę praw i wolności obywatelskich, wolności gospodarczej oraz aktywizację społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie więzi wspólnotowej w Polsce i Europie.
3. Promocja przedsięwzięć obywatelskich podejmowanych na rzecz dobra wspólnego oraz postawy odpowiedzialności za sprawy publiczne.
4. Badanie oraz popularyzacja wykorzystania nowoczesnych technologii w społeczeństwie, w tym: elektronicznej administracji, kolektywnej inteligencji, otwartych danych, crowdsourcingu, e-partycypacji, e-konsultacji, podejmowania decyzji z wykorzystaniem Internetu.
5. Rozwijanie i umacnianie postaw aktywnego współdziałania w rozwoju wspólnot lokalnych, przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego.
6. Promocja oraz ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności wspólnego dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy.
7. Organizowanie debaty publicznej poświęconej dziedzictwu kulturowemu oraz tradycji politycznej i prawnej Rzeczypospolitej.
8. Wspieranie kształcenia, edukacji i mobilności młodzieży szkolnej i akademickiej, a przez to praca na rzecz wzmacniania nauki polskiej,
9. Działalność instytucji otoczenia biznesu.
10. Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
11. Przeciwdziałanie patologiom życia publicznego, szczególnie w obszarze wzmacniania praworządności i zagwarantowania wolności politycznej. 
12. Integracja oraz wspieranie środowisk i przedsięwzięć posiadających cele zbliżone do celów Instytutu.
 
Do dotychczasowych osiągnięć Instytutu Aurea Libertas możemy zaliczyć:
 
- 2014-2016: partner w konsorcjum realizującym międzynarodowy projekt „e-Goverment 2.0 w praktyce” (www.egov2.eu) w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+ we współpracy z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera, Talinn Technical University (Estonia) oraz Friendly Social Ltd. (Wlk. Brytania). Celem projektu było stworzenie innowacyjnego, interdyscyplinarnego programu kształcenia wyższego dot. elektronicznej administracji, który stanowi nową jakość w szkolnictwie wyższym zarówno na poziomie nauczanych treści, jak i stosowanych narzędzi dydaktycznych. Prace eksperckie realizowane przez Fundację obejmowały opracowanie bazy danych w zakresie problematyki e-government (www.egov2.eu), opracowanie merytoryczne materiałów edukacyjnych (case book, materiały na platformę e-learning) oraz konsultacje dotyczące wdrożenia aplikacji internetowej. Narzędzie IT opracowane w projekcie może być wykorzystywane zarówno w działaniach o charakterze edukacyjnym (symulacje), jak i w realnej pracy zawodowej w administracji publicznej lub sektorze NGO (budżet projektu: 226 432 EUR).

- 2015: lider konsorcjum projektu edukacyjnego „1989: Fall of Communism in Eastern Europe, Development of the Strategic Game for the Young Europeans” realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej “Europe for Citizens Programme, Strand 1 "European Remembrance” przez międzynarodowe konsorcjum obejmujące oprócz naszej organizacji partnerów z Niemiec, Słowacji i z Rumunii. Celem projektu była edukacja obywatelska młodzieży szkół średnich z wybranych krajów, w wyniku której młodzi ludzie poznawali wydarzenia historyczne związane z rokiem 1989 w Europie środkowej, a następnie brali udział w innowacyjnych warsztatach tworzenia gier, w wyniku których powstała gra planszowa obrazująca te wydarzenia (budżet projektu: 55 000 EUR).

- 2013-2014: lider konsorcjum realizującego projekt „Ranking Krakowskich Samorządowców”, (www.rankingsamorzadowcow.pl), polegający na przeprowadzeniu audytu obywatelskiego radnych miejskich i radnych dzielnicowych miasta Krakowa, z wykorzystaniem autorskiej metodologii oceny aktywności i osiągnięć radnych. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Obywatelską i współfinansowany ze środków Szwajcarskiego Grantu Blokowego – Funduszu na rzecz Organizacji Pozarządowych.

- 2011-2014: projekt „System Doradztwa Stypendialnego Skrzydlate Studia” – www.skrzydlatestudia.pl, w ramach którego funkcjonowało centrum informacyjno–doradcze promujące mobilność studencką. Projekt był finansowany z darowizn, ze środków własnych oraz przez Fundację Banku Zachodniego BZ WBK. Od roku 2011 z doradztwa skorzystało ponad 1500 osób.

- 2013-2014: projekt edukacji obywatelskiej „Małopolskie Święta Polskie”, którego celem było pobudzanie świadomości i budowanie tożsamości młodych Polaków ze środowisk zagrożonych wykluczeniem poprzez edukację patriotyczną i obywatelską, wzmacniającą poczucie tożsamości narodowej. Grupę docelową stanowili wychowankowie i podopieczni placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz świetlic środowiskowych. Program obejmował wycieczki edukacyjne w miejsca związane z historią najnowszą, utrwalanie wiedzy za pomocą fotografii i filmu, grę terenową oraz wydanie w postaci książkowej przewodnika „Małopolskie Święta Polskie”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Na Pomoc i współfinansowany ze środków Szwajcarskiego Grantu Blokowego – Funduszu na rzecz Organizacji Pozarządowych (budżet  33 119,20 CHF).

- 2009-2013 cykl seminariów o tematyce: bezpieczeństwo energetyczne, dziedzictwo polityczne dawnej Rzeczypospolitej, współczesny republikanizm. W organizowanych przez nas spotkaniach i seminariach wzięło udział łącznie ponad 500 osób;

- 2010: projekt „Wzmocnienie potencjału Fundacji Instytut Aurea Libertas oraz 7 innych organizacji pozarządowych” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Instytut Aurea Libertas posiada wyspecjalizowane komórki:

- jednostka badań nad elektroniczną administracją, kolektywną inteligencją, crowdsourcingiem, e-partycypacją,
- jednostka badań kwestionariuszowych – prowadząca badania terenowe,
- jednostka badań politycznych i społecznych, zajmująca się m.in. analizą partycypacji w życiu publicznym oraz problemów związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
- jednostka odpowiedzialna za modelowanie wskaźników i kryteriów oceny za pomocą algorytmów matematycznych, 
- jednostka studiów nad doktrynami politycznymi – prowadzi badania podstawowe z zakresu historii polskiej myśli politycznej
- jednostka edukacyjna, prowadząca działania w zakresie edukacji obywatelskiej młodzieży
 
Instytut Aurea Libertas realizuje swoje cele poprzez:
 
- działalność instytutu badawczego, w tym prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk kulturowych, ekonomicznych, politycznych.
- działalność wydawniczą.
- programy szkoleniowe i stypendialne dla wybranych grup społecznych, młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin.
- działalność na rzecz społeczności lokalnych, wspólnot samorządnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego
- prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samorządność i aktywność obywateli.
- współpracę z organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi i rządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
- działalność na rzecz rozwoju elektronicznej administracji oraz partycypacji obywatelskiej z wykorzystaniem Internetu.
- doradztwo edukacyjne dla młodzieży szkolnej i akademickiej.
- doradztwo  dla przedsiębiorców.
- prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi.
- promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów oraz technologii.
- monitoring działań władz wszystkich szczebli oraz pozostałych instytucji życia publicznego.
 

projektowanie stron www Millenium Studio